Học bổng du học “Sinh viên của năm”

Đây là chương trình học bổng hằng năm dành cho sinh viên Năm nhất và Năm 2 tại LCDF - Hanoi.

Học bổng được trao căn cứ vào kết quả và quá trình học tập của sinh viên khóa học nói trên. Tiêu chí lựa chọn sẽ là sinh viên có tiến bộ nhiều nhất trong suốt ba kỳ học tập tại LCDF – Hà Nội.

Học bổng sẽ bao gồm vé máy bay, chỗ ăn ở cho 01 tuần du học trải nghiệm tại UK. Học bổng không bao gồm các khoản chí phí cá nhân của sinh viên.

Hotline: 024 37 199 706